Veľký jarný výpredaj

Tričká, mikiny, tenisky, bundy...

Tovar v kategórii VEĽKÝ JARNÝ VÝPREDAJ je k odberu vždy v iba v množstve 1 kus, pokiaľ nie je v popise uvedené iné množstvo.


Ukázať ponuku!Veľký jarný výpredaj! Bundy, mikiny a tenisky za super ceny - pozrieť ponuku
0
Výpredaj Neprehliadni Výhodné

Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.outletmania.sk. "Predávajúci" firma EMMA Trade, s.r.o., Výstavná 29, 94901 NITRA, IČO: 50009591, DIČ: 2120145357, IČ DPH: SK2120145357 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 39630/N. "Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Zmluva je vystavená v slovenskom jazyku a bude uložená u predávajúceho, spotrebiteľovi dostupná.

 

Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.outletmania.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii Doprava.

Ak hodnota objednaného tovaru dosiahne sumu 150 € a viac, je možné zvoliť si iba spôsob platby vopred prevodom na účet. Pri platbe vopred je potrebné zrealizovať úhradu najneskôr do 3 pracovných dní po objednaní tovaru.

Spotrebiteľ si môže uplatniť zľavu 3% z hodnoty tovaru (bez ceny poštovného) ak je fanúšikom našej stránky na Facebooku. Pre uplatnenie tejto zľavy je potrebné zadať zľavový kód, ktorý nájdete na našej Facebook fan page a zľava Vám bude automaticky odpočítaná z výslednej sumy.

 

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.outletmania.sk. Tovar v kategórii Totálny výpredaj je k odberu vždy v iba v množstve 1 kus, pokiaľ nie je v popise uvedené iné množstvo. Tovar v ostatných kategóriach je možné objednať max. v množstve 10 ks, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Dodacia lehota

Expedícia tovaru ktorý je skladom je zvyčajne do 2 pracovných dní. Dodacie doba pri produktoch na objednávku je zvyčajne do 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota 1 mesiac. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kuriéra GLS. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku.

V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou) a v budúcnosti bude každá ďalšia objednávka automaticky stornovaná.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese [email protected] Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vyrovnanie.

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe (faktúrou) najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu EMMA Trade, s.r.o., Výstavná 29, 94901 Nitra. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odporúčame Vám tovar skúšať len v domácom prostredí, aby pri vrátení nejavil známky vonkajšieho nosenia, resp. poškodenia. Vyhradzujeme si právo na neschválenie výmeny alebo vrátenia a následne nevyplatenia sumy za vrátený tovar, ktorý javí známky viditeľného nosenia vo vonkajšom prostredí, alebo je oblečenie špinavé, poprípade roztrhnuté.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

 

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle  (9:00 - 15:00 hod.).

 

Reklamačný poriadok

Vsúlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydávame reklamačný poriadok platný v eshope www.outletmania.sk. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v zásielkovom a internetovom obchode www.outletmania.sk. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na nasledovné subjekty:
– predávajúci = EMMA Trade, s.r.o.
– kupujúci = zákazník.

Záručné podmienky

Na tovar zakúpený od 1. apríla 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Osobitné predpisy umožňujú stanoviť aj dlhšiu záručnú dobu; táto informácia je uvedená pri výrobku v katalógu alebo na www.outletmania.sk. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho. Záručná doba je obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, estetické a kvalitatívne parametre. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii. Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, je nutné vytknúť bez zbytočného odkladu v zmysle § 599 Obč. zákonníka do 6 mesiacov od ich zistenia. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.

Dôkazné bremeno:

A) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); B) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Reklamačné konanie

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho. Tovar doručte na vlastné náklady na adresu predávajúceho: EMMA Trade, s.r.o., Výstavná 29, 94901 Nitra. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:
1. Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého 
výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie: 
a) meno a adresu zákazníka;
b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak);
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a 
výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

Spôsoby riešenia reklamácie:
1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.
2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:
a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
b) vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak
- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu, 
- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku (strata dôvery),
- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a so zákazníkom nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.outletmania.sk. Vyhradzujeme si právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.

 

Usmernenia k Reklamačnému poriadku

1. Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ
Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr. 
- Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.
- Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
- Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
- K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
- Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:
- posteľná a kuchynská bielizeň /obrusy, utierky/ biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;
- farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;
- pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;
- výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov.

2. Ošetrovanie a údržba OBUVI
- Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.
- Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi.
- Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.
- Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.
- Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.
Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená.

Prehľad piktogramov pre orientáciu v materiálovom zložení obuvi:

1. Usňová obuv: Po vyzutí obuv očistite od blata a prachu suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Potom naneste na zvršok tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a obuv vyleštite. /na ošetrenie – Soft Practic, spreje – Special Wax, Vario Spray a Rustical, na ochranu – impregnačné prostriedky sprej Anti Rain, krémy Water Stop, na leštenie Selbstglanz alebo špongie Mobil, Mini Polish, na farbenie hladkých usní – spreje Colora/.

2. Obuv z vlasových materiálov /Nubuk, Velur/: Po vyzutí obuv zbavte blata a prachu gumovou kefkou. Na odstránenie masnôt používajte chemický prostriedok na čistenie škvŕn. Na očistenú obuv naneste semišové farbivo príslušného odtieňa. Po zaschnutí prekefujte kefkou. Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje. /na čistenie za vlhka – Soft Cleaner, na ochranu a impregnáciu Anti Rain, nátery Velour+Nubuck/.
Upozornenie: Useň nie je vodonepriepustný materiál. Túto vlastnosť možno zlepšiť pravidelným ošetrením. Napriek tomu obuv z tohoto materiálu nie je vhodná na dlhodobé nosenie v daždi. Úplné premočenie usňovej obuvi trvale poškodí jej vzhľad a deformuje tvar /na ochranu usňových podošví proti odratiu a nasiakavosti – náter Sohlen Tonic/.

3. Obuv z lakových usní: Po vyzutí obuvi očistite znečistený povrch mierne zvlhčenou handričkou a do sucha utrite. Druhou handričkou, navlhčenou v ľanovom oleji, pretrite lakové diely a po krátkom čakaní preleštite flanelovou látkou. Obuv si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, nakoľko neznáša nízke teploty /pod bodom mrazu/. Obujte si ju na 10 minút pred odchodom, aby mrazom neutrpela. Zabránite tak tuhnutiu a praskaniu lakovej vrstvy. Neodporúčame používať pri teplote nižšej ako - 5 stupňov. /na obnovu lesklého povrchu a príp. prasklín laku – Lack polish a Lack Spray/.

4. Obuv z poromerických materiálov /syntetika/: Poromerická obuv má tú výhodu, že i pri dlhšom používaní si udržuje svoj vzhľad a ľahko sa čistí. Obuv uzavretého strihu je vhodná na nosenie v chladnom a daždivom počasí. Vyhýbajte sa mrazom a náhlym zmenám teploty. Po vyzutí obuvi k odstráneniu nečistôt postačí omytie vlažnou vodou a preleštenie handričkou. /na čistenie – Soft Cleaner a Laether Soap, na impregnáciu – Collonil Anti-Rain, Waterstop/.

5. Obuv z textilných materiálov: Textilnú obuv po vysušení od blata jemným kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Odporúčame impregnovať už pred prvým použitím, nikdy neprať. /na čistenie – Textil Cleaner a Flecht-K, na impregnáciu Anti Rain/.

 

Výmena tovaru a vrátenie tovaru

V prípade, že ste dostali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký, alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, nezúfajte. Radi Vám ho vymeníme, alebo vrátime peniaze. V súlade so zákonom má zákazník právo na výmenu alebo vrátenie peňazí za tovar do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu.

Ak sa rozhodnete pre výmenu, odporúčame postupovať nasledovne:

  • - do balíka vložte kópiu faktúry a uveďte na ňu poznámku: Požadujem výmenu tovaru za inú veľkosť /iný tovar.
  • - Výmenou je možno žiadať akýkoľvek iný model. Ak bude cena vyššia, zvyšok doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak cena bude nižšia, peňažný rozdiel vrátime.
  • - Vytvorte novú objednávku, do poznámky pred odoslaním uveďte: VÝMENA TOVARU a číslo pôvodnej objednávky.

      

V prípade, že tovar vraciate a žiadate o vrátenie peňazí, postupujte nasledovne:

  • - do balíka vložte kópiu faktúry a uveďte na ňu poznámku: Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.
  • - Na kópiu faktúry uveďte aj číslo bankového účtu, na ktorý požadujete vrátiť peniaze, prípadne použite formulár na odstúpenie od zmluvy.  

 

Tovar, ktorý budete zasielať späť na našu adresu, odošlite pokiaľ možno v pôvodnom neporušenom obale, nemal by niesť známky použitia (nepoškodený), mal by byť kompletný  vrátane visačiek .

Ak budete žiadať o vrátenie peňazí za objednaný tovar, bude preplatená cena zakúpeného tovaru vrátane poštovného, tzn. za zásielku, ktorú sme poslali na Vašu adresu. Poštovné za vrátenie tovaru k nám hradí zákazník. Prvú výmenu vykonávame zadarmo! (Platí iba pre zákazníkov v Slovenskej republike). To znamená, že platíte iba poštovné k nám, neplatíte poštovné späť.

V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku!

Adresa pre zaslanie nevyhovujúceho tovaru:

EMMA Trade, s.r.o.
Výstavná 29
94901 Nitra

Postup pri reklamácii:

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná,  je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji (faktúru), ktorú sme poslali s tovarom. Za reklamovaný tovar Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(6) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

Podmienky odstúpenia od zmluvy

Tovar nám po predchádzajúcom oznámení  emailom na: [email protected] zašlite v doporučenom liste, v cennom liste, alebo v balíku na adresu:

EMMA Trade, s.r.o.

Výstavná 29

94901 Nitra

Po skontrolovaní tovaru Vám do 14 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru a to prevodom na účet.

S tovarom musí byť v balíku kópia dokladu o zakúpení (faktúra). Tovar odporúčame poistiť.

 

 

Povinnosti predávajúceho

(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:

a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba

b) opis tovaru alebo služby,

c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

e) platobné podmienky,

f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

(2) Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.

(3) Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.

(4) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:

a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,

b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

c) informáciu o záruke a o servisných službách,

d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

(5) Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

 

Alternatívne riešenie problému - Platforma RSO

Vážení zákazníci, 
informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). 
Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 
Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na [email protected]

 

Výhrada omylov

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 037/7720 001
tel.: 037/7720 034
fax: 037/ 7720 024
e-mail: [email protected]