Veľký jarný výpredaj

Tričká, mikiny, tenisky, bundy...

Tovar v kategórii VEĽKÝ JARNÝ VÝPREDAJ je k odberu vždy v iba v množstve 1 kus, pokiaľ nie je v popise uvedené iné množstvo.


Ukázať ponuku!Veľký jarný výpredaj! Bundy, mikiny a tenisky za super ceny - pozrieť ponuku
0
Výpredaj Neprehliadni Výhodné

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1/ Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je EMMA Trade, s.r.o. so sídlom Výstavná 650/29, 949 01 Nitra, IČO: 50009591, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 39630/N. Môžete sa na nás obrátiť písomne na vyššie uvedenej adrese alebo elektronicky na adrese: [email protected].

2/ Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti užívateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s predmetom Zmluvy, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.).

Vaše osobné údaje spracovávame manuálne aj automaticky v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná a doručovacia adresa, telefónne číslo, mailová adresa, číslo bankového účtu. 

3/ Kto má prístup k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci prevádzkovateľa tohto internetového obchodu, ktorí s osobnými údajmi nakladajú len v rozsahu, ktorý je obmedzený účelom spracúvania. Správca môže poveriť spracúvaním Vašich údajov aj tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. V takomto prípade je spracovanie osobných údajov možné len na základe uzatvorenej sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa nakladať s Vašimi osobnými údajmi a poskytovať im ochranu v takom rozsahu, ako poskytuje sám prevádzkovateľ tohto internetového obchodu.

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím stranám len ak je to nevyhnutné v rámci plnenia zmluvy. V rámci vybavenia Vašej objednávky ich poskytneme iba vybraným subjektom, ako napr. dopravcovia, banky atd. potrebné údaje k vybaveniu Vašej objednávky, reklamácie a za účelom vedenia účtovných záznamov. 

4/ Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa nás a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

- opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
- právo na výmaz osobných údajov
- právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov
- právo namietať spracúvanie osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
- právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Svoje práva si môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu na uvedenej kontaktnej adrese. S námietkami alebo sťažnosťami sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

5/ Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame počas doby nevyhnutnej k zaisteniu všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne počas doby zrealizovania Vašej objednávky a ďalej počas doby, kedy sme povinní ako správca uchovávať osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych  predpisov (podľa zákona o účtovníctve je táto lehota 10 rokov).